SWO Gendt, Schoolstraat 18A, 6691 XS  Gendt, Tel. 0481 424834 - swogendt@hetnet.nl
Privacy Statement
Privacy-statement ….
September 2018

De Swog verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens.

De Swog streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is
dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens
in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het
uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook
voor een stichting als de Swog. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy-statement geven wij aan hoe wij
voldoen aan de wetgeving.

Van wie verwerkt de Swog persoonsgegevens?
De Swog verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn
bijvoorbeeld gegevens van:
Deelnemers aan activiteiten die door de Swog georganiseerd worden, begeleiders en docenten van deze activiteiten en docenten.
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de door de ledenadministrateur verwerkte persoonsgegevens.


Waarvoor verwerkt de Swog persoonsgegevens?
Om ingeschreven te kunnen worden bij de Swog als deelnemer  door de Swog georganiseerde activiteiten, aan de slag te gaan als begeleider of
docent, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie
op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Activiteiten-deelnemers, docenten, vrijwilligers en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we
bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het deelnemen gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws,
uitnodigingen voor activiteiten. Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven.
Verwerkt de Swog bijzondere persoonsgegevens?
Nee, de Swog verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra
privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat
soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van de stichting: de deelname aan activiteiten. De Swog draagt er zorg voor dat iedereen die
persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat de Swog met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor
zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Degene die belast is met de administratie kan de gegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook bestuursleden  kunnen gegevens inzien als
dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket, o.a. de penningmeester.

De autorisatiestructuur binnen de administratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de
administratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
De Swog wisselt geen persoonsgegevens uit.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De Swog conformeert zich hiervoor aan de wettelijk geldende voorschriften.

Kan ik zien welke gegevens de Swog van mij verwerkt?
Elke activiteitendeelnemer, begeleider en docent heeft recht op inzage in de persoonlijke lidmaatschapsgegevens die de Swog verwerkt. Neem
daarvoor contact op met het secretariaat.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Swog kunt u terecht bij het secretariaat.

Wijzigingen privacy beleid
De Swog streeft naar een zo actueel mogelijk privacy-beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-
statement. Op de website van de Swog is altijd het meest recente statement beschikbaar.
Jaarprogramma 2018